Home2023-05-15T20:14:54+00:00

„Odważ się być mądrym”

– Horacy –

Poznajmy się

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk w Szerokiem rozpoczęła swoją działalność 1 września 2012 roku. Jest ośmioletnią niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych w Gminie Konopnica pod nr 1/2012, po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty (WEP.543.16.2012.WJ) z dnia 06.082012 r.

Szkoła działa w nowoczesnym, zaprojektowanym z troską o każdy szczegół budynku, spełniającym wszelkie wymagania i normy bezpieczeństwa p.poż. i Sanepidu, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci.

Wydarzenia

Najciekawsze wydarzenia dotyczące Szkoły

Dlaczego warto się u nas uczyć?

Dwujęzyczny program nauczania, którym objęci są wszyscy uczniowie klas I-VIII, oznacza realizację treści programowych poprzez edukację prowadzoną w dwóch językach: polskim i angielskim. W realizacji nauczania dwujęzycznego posługujemy się innowacyjną metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning) tj. zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, rekomendowaną przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

 • Motywujemy do pogłębiania wiedzy w języku polskim i angielskim.

 • Rozbudzamy językową ciekawość, tak aby komunikacja w języku angielskim stała się swobodna i nie stwarzała barier w porozumiewaniu się

 • Dostrzegamy pasje Uczniów i motywujemy do ich realizacji.

Szkoła działa w nowoczesnym, zaprojektowanym z troską o każdy szczegół budynku, spełniającym wszelkie wymagania i normy bezpieczeństwa p.poż. i Sanepidu, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci.

O nas

„Odważ się być mądrym”      (Horacy)

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk jest szkołą, w  której:

 • Realizujemy cele zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w programie edukacji dwujęzycznej  i Statucie Szkoły.
 • Wspieramy i rozwijamy sferę intelektualną i fizyczną oraz postawę  moralną i społeczną  naszych Uczniów.
 • Motywujemy do pogłębiania wiedzy w języku polskim i angielskim.
 • Rozbudzamy językową ciekawość, tak aby komunikacja w języku angielskim stała się swobodna i nie stwarzała barier w porozumiewaniu się
 • Przygotowujemy do nauki w kolejnych etapach edukacji.
 • Dostrzegamy pasje Uczniów i motywujemy do ich realizacji.
 • Odkrywamy talenty i stwarzamy warunki do ich rozwoju.
 • Uczymy, że pracą i zaangażowaniem zdobywa się wiedzę i uznanie, a nauka może sprawiać radość.
 • Wychowujemy człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Uczymy wyrażania wszystkich emocji w sposób właściwy, nie sprawiający nikomu bólu i cierpienia.
 • Kształtujemy prawidłowe relacje, współpracę i współdziałanie pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami i wszystkimi pracownikami placówki.
 • Tworzymy własną historię i tradycje szkoły, kształtujemy ceremoniał szkolny.
 • Wychowujemy  młodego człowieka w duchu patriotyzmu, ucząc szacunku do polskiej tradycji, historii i kultury.
 • Wychowujemy zarówno  młodego patriotę lokalnego  jak i obywatela świata.
 • Uczymy, że  wiara we własne siły, umiejętności i zdobytą wiedzę daje pewność siebie, która otwiera drzwi do współczesnego świata.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk jest szkołą bezpieczną, estetyczną, przyjazną dla uczniów i rodziców o wysokim poziomie nauczania w języku polskim i angielskim.
Drogę do realizacji misji Szkoły wyznacza wizja jej  funkcjonowania, którą stanowią następujące działania:

 • Stworzenie właściwej atmosfery poprzez dobre relacje interpersonalne pomiędzy wszystkimi podmiotami w szkole.
 •  Współpraca z rodzicami uczniów przy rozwiązywaniu problemów, opiniowaniu dokumentów tworzonych przez radę pedagogiczną, wyrażaniu opinii w istotnych aspektach funkcjonowania szkoły.
 • Zapewnienie warunków do zdobywania  wiedzy w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, szacunku i zrozumienia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego.
 • Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która ciągle doskonali się i dokształca.
 • Wyposażenie uczniów w umiejętności wykraczające poza ramowe plany nauczania.
 • Realizowanie programu edukacji dwujęzycznej.
 • Tworzenie i realizacja  własnych i autorskich programów nauczania i wychowania.
 • Integrowanie nauczanych treści i umiejętności w celu pełniejszego zrozumienia współczesnego świata.
 • Poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie możliwości rozwoju, poszerzania wiedzy i umiejętności poprzez zajęcia dodatkowe.
 • Aktywizowanie uczniów, indywidualizacja procesu nauczania, rzetelne ocenianie.
 • Aktualizowanie, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i realiami szkoły, dokumentu określającego  wewnątrzszkolne zasady oceniania wiedzy i  zachowania uczniów.
 • Mierzenie jakości pracy szkoły, analizowanie wyników i ulepszanie procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Wyrabianie u uczniów umiejętności niezbędnych w dalszej edukacji i w życiu (samokształcenie, pokonywanie stresów, twórcze rozwiązywanie problemów, asertywność).
 • Kształtowanie umiejętności kontaktowania się z ludźmi, współpracy w grupie,
 • umiejętność publicznych wystąpień, słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
 • Kształtowanie  postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu, państwa, Europy i świata
 • Rzetelne przygotowanie ucznia do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.
 • Zapewnienie bezpiecznej i nowoczesnej bazy dla pełnej realizacji celów i zadań szkoły
 • Zarządzanie szkołą przy pełnej współpracy wszystkich organów szkoły

Absolwent Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk:

 • jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach edukacji;
 • umie zorganizować własną naukę, zna metody i techniki pracy samodzielnej i zespołowej, umie korzystać z różnych źródeł wiedzy,
 • ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój i jest zdolny do samodzielnego twórczego myślenia;
 • przejawia postawę szacunku i tolerancji wobec otoczenia, jest otwarty na różnorodność kultur i ciekawy świata;
 • ma poczucie własnej wartości i  z chęcią podejmuje nowe wyzwania;
 • potrafi porozumiewać się w dwóch językach: polskim i angielskim, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie;
 • wykazuje patriotyczną postawę, zna i kultywuje tradycje oraz zwyczaje regionalne i narodowe;
 • jest wrażliwy na  potrzeby innych;
 • w sposób świadomy i aktywny troszczy się o środowisko naturalne;
 • dba o własne zdrowie, bezpieczeństwo oraz sprawność fizyczną;
 • posiada wszechstronne umiejętności z dziedziny technik informatycznych i komputeryzacji i swobodnie z nich korzysta;
 • zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk w Szerokiem

Szerokie 107A 20-050 Lublin

Telefon: 601721666

Strona internetowa: http://dspeuropejczyk.pl

Ostatnie wpisy

Przejdź do góry