Statut Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczykw Szerokiem

zobacz statut

Akredytacja

zobacz akredytację

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół

zobacz wpis

RODO w Europejczyku

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 r.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka jest Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk w Szerokiem, Szerokie 107A 20-050 Lublin gmina Konopnica, której organem prowadzącym jest Robert Kowalski. Można się z nami kontaktować listownie, poprzez email na adres sekretariat@albion.edu.pl oraz telefonicznie: +48 601 721 666.

Dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w sprawach związanych z potrzebami Dziecka, kontrolować jego obecności, oceniać i wpisywać oceny do dziennika, mieć możliwość kontaktowania się z Państwem w razie zaistnienia potrzeby, pokazywać sukcesy Państwa Dziecka na stronie internetowej. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sekretariat@albion.edu.pl lub listownie na adres: Szerokie 107A, 20-050 Lublin. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm). Jednymi instytucjami, którym powierzamy dane osobowe są: osoby dbające o zdrowie Dzieci w naszej szkole, Gmina Konopnica – Wydział Oświaty, Kuratorium Oświaty w Lublinie, System Informacji Oświatowej a także firma Vulcan ( dziennik elektroniczny). Nikomu nie udostępniamy Państwa danych bez wyrażenia odpowiedniej zgody. Nie upubliczniamy wizerunku Państwa i Państwa Dzieci bez odpowiedniej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Monitoring w Europejczyku.

Monitoring w naszej szkole służy do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom oraz Pracownikom Szkoły. Kamery zlokalizowane są w widocznych miejscach na zewnątrz budynku oraz obejmują zasięgiem korytarze szkolne, salę gimnastyczną i basen. Zapis z kamer jest automatycznie usuwany i nadpisywany po upływie 10 dni.