O szkole
Założenia programowe
Edukacja dwujęzyczna
Wizja szkoły
Misja szkoły
Model Absolwenta

O szkole

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk w Szerokiem rozpoczęła swoją działalność 1 września 2012 roku. Jest ośmioletnią niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych w Gminie Konopnica pod nr 1/2012, po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty (WEP.543.16.2012.WJ) z dnia 06.082012 r.

Szkoła działa w nowoczesnym, zaprojektowanym z troską o każdy szczegół budynku, spełniającym wszelkie wymagania i normy bezpieczeństwa p.poż. i Sanepidu, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci.

Bezpieczeństwo dzieci i osób przebywających na terenie szkoły jest naszym priorytetem. Teren szkoły jest ogrodzony, monitorowany i chroniony całodobowo.

W Dwujęzycznej Szkole Podstawowej realizowane są treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych zatwierdzone przez MEN, a także wykraczające poza zapisy zawarte w podstawie programowej

Dwujęzyczny program nauczania, którym objęci są wszyscy uczniowie klas I-VIII, oznacza realizację treści programowych poprzez edukację prowadzoną w dwóch językach: polskim i angielskim. W realizacji nauczania dwujęzycznego posługujemy się innowacyjną metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning) tj. zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, rekomendowaną przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Od początku funkcjonowania Szkoły wszystkie działania skierowane są na stworzenie uczniom jak najlepszych warunków do bezpiecznego i kreatywnego rozwoju z poszanowaniem zasad tradycyjnego wychowania.

W Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Europejczyk:

 1. Proces edukacji prowadzony jest w dwóch językach: polskim i angielskim.
 2. Realizowana jest Podstawa Programowa zatwierdzona przez MEN.
 3. Wprowadzane są treści wykraczające poza zapisy zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
 4. Edukacja w języku angielskim realizowana jest w oparciu o programy własne nauczania dwujęzycznego Szkoły: „Elementy Edukacji Wczesnoszkolnej w Języku Angielskim” i „Edukacja Dwujęzyczna w Drugim Etapie Edukacji”, które łączą treści z polskiej podstawy programowej MEN z brytyjskimi programami: „Primary Years Programme” oraz Baccalaureate Middle Years Programme.
 5. Edukacja odbywa się w oparciu o najnowsze podręczniki i programy edukacyjne dostępne w ofercie wydawnictw szkolnych oraz podręczniki w języku angielskim publikowane w Wielkiej Brytanii.
 6. Uczniowie przygotowywani są do konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych, szachowych, językowych, artystycznych.
 7. Koordynator edukacji dwujęzycznej, w porozumieniu z nauczycielami, podejmuje decyzję o gotowości uczniów do przystąpienia do egzaminów Cambridge (YLE, KET, PET, FCE)
 8. Uczniowie kształtują sprawność fizyczną i charakter podczas zajęć sportowych w ramach lekcji wychowania fizycznego.
 9. Uczniowie wychowywani są w duchu patriotyzmu, w atmosferze wolności sumienia, wyznania i szacunku dla każdego człowieka poprzez branie udziału w uroczystościach i spotkaniach, konkursach o tematyce patriotycznej.
 10. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych, pomagając potrzebującym, dzięki czemu uczą się wrażliwości na drugiego człowieka.
 11. Uczniowie uczą się zasad savoir vivre oraz przestrzegają tych zasad na co dzień.

Edukacja dwujęzyczna

W Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Europejczyk drugim językiem nauczania jest język angielski.

Kształcenie dwujęzyczne rozpoczyna się już w klasie pierwszej. Na pierwszym etapie edukacji nauczanie w języku angielskim realizowane jest na przedmiocie „Elementy Edukacji Wczesnoszkolnej w Języku Angielskim”. W kolejnych latach edukacji, w klasach 4-8, w języku angielskim prowadzone są zajęcia: Science, Maths, Literature, British and American Culture, Social Studies, Biology oraz konwersacje z native speakerem.

Prowadzony system edukacji dwujęzycznej umożliwia uczniowi nabycie jednej z kluczowych kompetencji współczesnego świata, jaką jest umiejętność posługiwania się językiem nowożytnym we wszystkich dziedzinach życia.

Absolwent DSP Europejczyk swobodnie porozumiewa się w języku angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie. Posiada bogaty zasób specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin wiedzy, co umożliwia kontynuację nauki w klasach dwujęzycznych szkół ponadpodstawowych, przygotowanie do międzynarodowej matury IB, a w dalszej perspektywie- podjęcie studiów zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wizja Szkoły

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk jest szkołą bezpieczną, estetyczną, przyjazną dla uczniów i rodziców o wysokim poziomie nauczania w języku polskim i angielskim. Drogę do realizacji misji Szkoły wyznacza wizja jej funkcjonowania, którą stanowią następujące działania:

 • Stworzenie właściwej atmosfery poprzez dobre relacje interpersonalne pomiędzy wszystkimi podmiotami w szkole.
 • Współpraca z rodzicami uczniów przy rozwiązywaniu problemów, opiniowaniu dokumentów tworzonych przez radę pedagogiczną, wyrażaniu opinii w istotnych aspektach funkcjonowania szkoły.
 • Zapewnienie warunków do zdobywania wiedzy w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, szacunku i zrozumienia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego.
 • Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która ciągle doskonali się i dokształca.
 • Wyposażenie uczniów w umiejętności wykraczające poza ramowe plany nauczania.
 • Realizowanie programu edukacji dwujęzycznej.
 • Tworzenie i realizacja własnych i autorskich programów nauczania i wychowania.
 • Integrowanie nauczanych treści i umiejętności w celu pełniejszego zrozumienia współczesnego świata.
 • Poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie możliwości rozwoju, poszerzania wiedzy i umiejętności poprzez zajęcia dodatkowe.
 • Aktywizowanie uczniów, indywidualizacja procesu nauczania, rzetelne ocenianie.
 • Aktualizowanie, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i realiami szkoły, dokumentu określającego wewnątrzszkolne zasady oceniania wiedzy i zachowania uczniów.
 • Mierzenie jakości pracy szkoły, analizowanie wyników i ulepszanie procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Wyrabianie u uczniów umiejętności niezbędnych w dalszej edukacji i w życiu (samokształcenie, pokonywanie stresów, twórcze rozwiązywanie problemów, asertywność).
 • Kształtowanie umiejętności kontaktowania się z ludźmi, współpracy w grupie,
 • umiejętność publicznych wystąpień, słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, narodu, państwa, Europy i świata
 • Rzetelne przygotowanie ucznia do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.
 • Zapewnienie bezpiecznej i nowoczesnej bazy dla pełnej realizacji celów i zadań szkoły
 • Zarządzanie szkołą przy pełnej współpracy wszystkich organów szkoły

DSP Europejczyk jest szkołą, w której:

 • Realizujemy cele zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w programie edukacji dwujęzycznej i Statucie Szkoły.
 • Wspieramy i rozwijamy sferę intelektualną i fizyczną oraz postawę moralną i społeczną naszych Uczniów.
 • Motywujemy do pogłębiania wiedzy w języku polskim i angielskim.
 • Rozbudzamy językową ciekawość, tak aby komunikacja w języku angielskim stała się swobodna i nie stwarzała barier w porozumiewaniu się
 • Przygotowujemy do nauki w kolejnych etapach edukacji.
 • Dostrzegamy pasje Uczniów i motywujemy do ich realizacji.
 • Odkrywamy talenty i stwarzamy warunki do ich rozwoju.
 • Uczymy, że pracą i zaangażowaniem zdobywa się wiedzę i uznanie, a nauka może sprawiać radość.
 • Wychowujemy człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Uczymy wyrażania wszystkich emocji w sposób właściwy, nie sprawiający nikomu bólu i cierpienia.
 • Kształtujemy prawidłowe relacje, współpracę i współdziałanie pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami i wszystkimi pracownikami placówki.
 • Tworzymy własną historię i tradycje szkoły, kształtujemy ceremoniał szkolny.
 • Wychowujemy młodego człowieka w duchu patriotyzmu, ucząc szacunku do polskiej tradycji, historii i kultury.
 • Wychowujemy zarówno młodego patriotę lokalnego jak i obywatela świata.
 • Uczymy, że wiara we własne siły, umiejętności i zdobytą wiedzę daje pewność siebie, która otwiera drzwi do współczesnego świata.

Model Absolwenta

Absolwent Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Europejczyk:

 • jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach edukacji;
 • umie zorganizować własną naukę, zna metody i techniki pracy samodzielnej i zespołowej, umie korzystać z różnych źródeł wiedzy,
 • ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój i jest zdolny do samodzielnego twórczego myślenia;
 • przejawia postawę szacunku i tolerancji wobec otoczenia, jest otwarty na różnorodność kultur i ciekawy świata;
 • ma poczucie własnej wartości i z chęcią podejmuje nowe wyzwania;
 • potrafi porozumiewać się w dwóch językach: polskim i angielskim, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie;
 • wykazuje patriotyczną postawę, zna i kultywuje tradycje oraz zwyczaje regionalne i narodowe;
 • jest wrażliwy na potrzeby innych;
 • w sposób świadomy i aktywny troszczy się o środowisko naturalne;
 • dba o własne zdrowie, bezpieczeństwo oraz sprawność fizyczną;
 • posiada wszechstronne umiejętności z dziedziny technik informatycznych i komputeryzacji i swobodnie z nich korzysta;
 • zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego.