Dokumenty Szkoły

statut
ceremoniał szkoły
procedura bezpieczenstwa 2022
procedura rozwiazywania sporow i sytuacji konfliktowych w relacji rodzic
regulamin rady pedagogicznej
regulamin samorzadu uczniowskiego
regulamin wycieczki
regulamin biblioteki szkolnej
projekt programu wychowawczo-profilaktycznego
regulamin nagrody 1 września 2021
WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY